Systémové upozornění
Hlavní informace

Držitelem akreditace studijního programu je Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI). Výuku tohoto multidisciplinárního doktorského programu zajišťují společně čtyři katedry dvou fakult ČVUT - Katedra jaderných reaktorů (FJFI), Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (FJFI), Katedra jaderné chemie (FJFI) a Katedra informační bezpečnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (FIT).

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Bylo založeno z iniciativy Josefa Christiana Willenberga na základě dekretu vydaného 18. ledna 1707 císařem Josefem I. a je nejstarší nevojenskou technickou vysokou školou v celé Evropě. Dlouhá tradice špičkové vědy a inženýrství spolu s kvalitním technickým vzděláním je na ČVUT výsledkem práce mnoha významných osobností včetně slavného fyzika Ch. Dopplera, pozoruhodných chemiků jako například nositele Nobelovy ceny V. Preloga a renomovaných inženýrů a vynálezců jako F. J. Gerstnera nebo J. Božka. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm 18 tisíc studentů.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) byla založena v roce 1955 jako čtvrtá fakulta ČVUT v Praze. Fakulta založená původně v rámci čs. jaderného programu v roce 1955, postupně rozšířila svou působnost na široké spektrum matematických, fyzikálních a chemických oborů. Poskytuje vysokoškolské vzdělání tradičně vysoké úrovně s hlubokým matematicko-fyzikálním základem a individuálním přístupem k jednotlivým studentům. V průběhu vývoje pedagogického, vědeckého a odborného zaměření se na fakultě ustavily čtyři základní směry: matematické inženýrství, které zahrnuje i softwarové inženýrství; jaderné inženýrství zaměřené zejména na fyziku a technologii jaderných reaktorů a dozimetrii; fyzikální inženýrství zahrnující oblasti fyzikální elektroniky, inženýrství pevných látek a studium materiálů; a jaderně chemické inženýrství.

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze

Fakulta informačních technologií (FIT) byla založena v roce 2009 jako osmá fakulta ČVUT v Praze. Ačkoliv je nejmladší fakultou ČVUT, opírá se o mnohaletou tradici výuky i výzkumu v oblasti informatiky nejvýznamnější české technické univerzity. Poskytuje tak vzdělání v celé šíři informatiky v bakalářském, magisterském i doktorském studiu. Studijní programy fakulty vycházejí ze zkušeností z více než 40 let výuky a výzkumu všech základních oborů informatiky na předchozím pracovišti (KP FEL). Významnou výhodou je, že studijní programy na fakultě zahrnují nejenom softwarové obory informatiky, ale i technologie a architektury počítačových systémů, takže absolventi mají díky vyvážené kombinaci svých inženýrsko-technologických a teoreticko-informatických znalostí a dovedností na trhu práce velmi dobrou konkurenční pozici.

Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

Katedra jaderných reaktorů (KJR) nabízí studium v bakalářském, magisterském i doktorském programu Jaderné inženýrství, v bakalářském a magisterském programu Vyřazování jaderných zařízení z provozu; a v doktorském programu Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů. Studium na katedře umožňuje studentům věnovat se jak teoretickému, tak i experimentálnímu studiu fyzikálních jevů probíhajících v jaderném reaktoru, jadernému palivovému cyklu, bezpečnosti jaderných zařízení, pokročilým jaderným technologiím, přístrojům jaderné techniky a neutronovým aplikacím. V průběhu výuky jsou využívány specializované laboratoře, včetně jaderného reaktoru a moderních výpočetních prostředků jaderného inženýrství. Výuka v bakalářském programu Jaderného inženýrství je postavena na širokých matematickofyzikálních základech. Základní předměty jsou doplněny o odborné předměty zaměřené na jadernou a radiační fyziku, neutronovou fyziku, dozimetrii, jaderné reaktory, technologie jaderných elektráren a bezpečnost jaderných zařízení. Výuka v navazujícím magisterském programu Jaderného inženýrství se soustřeďuje na získání znalostí a schopností již blízce souvisejících s budoucím odborným zaměřením absolventů. Výuka je postavena na pokročilých fyzikálních a jaderně-inženýrských předmětech z oblasti aplikací a metrologie ionizujícího záření, bezpečnosti jaderných zařízení, fyziky jaderných reaktorů, přístrojů jaderné techniky a jaderných technologií. Do výuky jsou ve zvýšené míře začleněny moderní výpočetní metody, specializované laboratorní kurzy a samostatné studentské projekty určené k práci na individuálně zadaném tématu. Součástí studia je praxe v průmyslových provozech. Absolventi jsou schopni vykonávat různé profese v průmyslu, výzkumných a vývojových organizacích, na univerzitách nebo ve státní správě a uplatní se v širokém spektru odvětví souvisejících s jadernou energetikou a využíváním ionizujícího záření a radionuklidů. Díky komplexnímu teoreticko-experimentálnímu jadernému vzdělání mohou pracovat na odborných a řídicích pozicích v jaderných elektrárnách, v provozních nebo vývojových centrech průmyslových podniků, vědecko-výzkumných institucích a ve veřejných kontrolních a dohledových organizacích. Vědecká činnost katedry je zaměřena na problémy teoretické a experimentální reaktorové fyziky, neutronové aplikace, palivový cyklus, termohydrauliku, termomechaniku jaderného paliva, modelování provozních stavů jaderných elektráren, řízení výzkumných reaktorů, bezpečný a spolehlivý provoz jaderných zařízení a výpočty parametrů vyhořelého jaderného paliva. Katedra spolupracuje s mnoha zahraničními institucemi jako například: UK Defence Academy, University of Manchester, University of Tennessee, STU Bratislava, TU Vídeň, TU Budapešť, TU Aachen, Middlebury Institute of International Studies at Monterey, Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA) apod.

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI ČVUT v Praze

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (KDAIZ)  připravuje odborníky v oboru Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (tříleté bakalářské studium a dvouleté navazující magisterské studium), v programu Jaderné inženýrství (dvouleté navazující magisterské studium), ve studijních oborech a programech Radiologická technika (tříleté bakalářské studium) a Radiologická fyzika (dvouleté navazující magisterské studium) a ve studijním programu Vyřazování jaderných zařízení z provozu (tříleté bakalářské studium a dvouleté navazující magisterské studium), který je zabezpečován ve spolupráci s katedrami Jaderných reaktorů a Jaderné chemie. Výuka v oboru Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření a v programu Jaderné inženýrství klade důraz na experimentální jadernou fyziku a techniku, osobní dozimetrii, problematiku životního prostředí, dozimetrii jaderně energetických zařízení, metrologii záření, oblasti aplikací ionizujícího záření ve vědě, technice, medicíně a dalších oborech, kde se pracuje se zdroji záření nebo radionuklidy. Velká pozornost je věnována také použití výpočetních metod při sledování interakcí záření s látkou a hodnocení biologických účinků záření na základě stanovení relevantních dozimetrických veličin. Radiologická fyzika je zdravotnický obor, dle zákona 96/2004 Sb. (Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Radiologická fyzika se zabývá aplikací ionizujícího záření a radionuklidů v radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně. Výuka je koncipována tak, že absolvent oboru má široké znalosti z oblasti matematiky, fyziky a informatiky, dále prohloubené v oblasti jaderné fyziky, fyziky ionizujícího záření a detekce a dozimetrie ionizujícího záření se zaměřením na oblast zdravotnictví. V rámci absolvované teoretické výuky i praxe je absolvent seznámen s problematikou využití ionizujícího záření pro diagnostické i terapeutické výkony ve zdravotnictví. Radiologická technika je zdravotnický obor, dle zákona 96/2004 Sb. (Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Radiologická technika se zabývá aplikací ionizujícího záření a radionuklidů v radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně na bakalářské úrovni. Absolventi studijního programu Vyřazování jaderných zařízení z provozu najdou uplatnění v celém řetězci vyřazovacích prací jaderných zařízení, ve všech procesech souvisejících s nakládáním s radioaktivními odpady i při přípravě a realizaci projektů úložišť radioaktivních odpadů včetně provádění náročných bezpečnostních analýz. Dostatečné znalosti z oblasti atomové legislativy a působnosti státní správy při mírovém využívání jaderné energie umožní absolventovi uplatnit se také ve státních odborných institucích. Vědecká činnost katedry se především zaměřuje na: výzkum metod pro studium památek, monitorování životního prostředí, vývoj a testování nových scintilačních materiálů a detektorů ionizujícího záření, dozimetrii vnitřního ozáření a aplikaci matematických metod transportu záření. Samostatná skupina výzkumníků se podílí na částicových experimentech v CERN (ATLAS, COMPASS) a FNAL (neutrinové experimenty NOvA a DUNE).

Katedra jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze

Katedra jaderné chemie (KJCH), která je součástí Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské již od jejího založení, zajišťuje na FJFI vzdělávání studentů v oblasti jaderné chemie. Ačkoliv se katedra významně podílí na výuce v rámci bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Vyřazování jaderných zařízení z provozu a doktorského studijního programu Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů, její stěžejní činností je výchova absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Jaderná chemie a doktorského studijního oboru Jaderná chemie. Katedra také organizuje kurzy v rámci celoživotního vzdělávání a to i na mezinárodní úrovni, v rámci celofakultních, celostátních, nebo celoevropských struktur. V rámci bakalářského studijního programu Jaderná chemie získávají studenti široký matematický a fyzikální základ, teoretickou i praktickou průpravu ve všech základních chemických oborech rozšířenou o základy jaderné chemie, radiační ochrany a detekce ionizujícího záření. Tomu odpovídají i široké možnosti jejich uplatnění v praxi, výzkumu i ve státním dozoru. Kromě toho jsou absolventi připraveni pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Jaderná chemie na FJFI. V navazujícím magisterském studijním programu jsou teoretické i praktické znalosti a dovednosti v oblasti jaderné chemie absolventů bakalářského studijního programu rozšiřovány v oblastech užité jaderné chemie, chemie životního prostředí a radioekologie a aplikací jaderné chemie v biologicko-medicínské oblasti, včetně radiofarmaceutické chemie. Absolventi získávají hluboké teoretické znalosti a dostatečný praktický výcvik pro práci v radiochemických a chemických laboratořích. Jsou schopni používat chemické a jaderně chemické metody k řešení analytických, ekologických, fyzikálně-chemických, chemickobiomedicínských, radiofarmaceuticko-chemických a technologických problémů. Uplatnění nalézají ve výzkumných ústavech, v jaderných elektrárnách, ve zdravotnictví, v řízení výzkumu i provozu. Nedílnou součástí práce katedry je organizace doktorského studia v oboru Jaderná chemie, úzce spojeného s vědecko-výzkumnou činností. Ta je zaměřena na radioekologii, výzkum chování radionuklidů a stopových prvků v životním prostředí, separaci radionuklidů a těžkých kovů, radioanalytickou chemii, radiofarmaceutickou chemii, na zneškodňování odpadů, využití radiačně chemických metod, modelování separačních a migračních procesů, použití radionuklidů a ionizujícího záření ve výzkumu, studium vlastností homologů supertěžkých prvků a na forenzní analýzy jaderných materiálů.

Katedra informační bezpečnosti FIT ČVUT v Praze

Katedra informační bezpečnosti (KIB) Fakulty informačních technologií se zaměřuje na kryptologii, síťovou a systémovou bezpečnost, návrh bezpečného hardware či numeriku. Katedra zaštiťuje výuku předmětů týkajících se jak softwarové, tak hardwarové bezpečnosti nebo také numeriky pro všechny druhy studijních programů.  V rámci bakalářského studijního programu Informatika se katedra významně podílí na výuce oboru Bezpečnost a informační technologie. Katedra vyučuje praktické i teoretické základy ICT bezpečnosti potřebné při řešení bezpečnostních aspektů softwarového i hardwarového návrhu. Kromě povinně oborových předmětů oboru Bezpečnost a informační technologie garantuje katedra další předměty. Patří mezi ně například volitelný předmět Etické hackování nebo povinný předmět všech bakalářských studentů s názvem Bezpečnost. V magisterském studijním programu Informatika garantuje katedra obor Počítačová bezpečnost. Výuka je zaměřena na zkoumání́ a vývoj bezpečných informačních a komunikačních systémů. Studenti se seznámí s kryptologickými principy nebo se způsoby detekce útoků v počítačových sítích. Kromě povinných předmětů výše zmíněného oboru garantuje katedra i další povinně volitelné či volitelné předměty: Bezpečnost a bezpečné programování, Informační bezpečnost, Kybernalita, a Řízení rizik v informatice. Katedra také zajišťuje výuku v doktorských předmětech Aplikovaná numerická matematika, Kvantová informace a kryptografie, a Vestavná bezpečnost.  Výzkum katedry se týká mnoha oblastí bezpečnosti z teoretické i praktické stránky. Katedra je zapojena do projektů v rámci Výzkumného centra informatiky (RCI). Pro výzkum má katedra k dispozici několik moderních laboratoří. Členové katedry zaměřené na oblast počítačové bezpečnosti a kryptologie jsou zkušenými a kvalifikovanými výzkumnými pracovníky zabývající se jak základním, tak i aplikovaným výzkumem. Na KIB působí výzkumná skupina ANC (Applied Numerics and Cryptology). Tato první výzkumná skupina zabývající se počítačovou bezpečnosti a kryptologii na ČVUT byla založena již před 14 lety. Na základě výzkumu v této oblasti byly vytvořeny a akreditovány studijní programy počítačové bezpečnosti (bakalářské a magisterské).