Systémové upozornění
Hlavní informace

Laboratoře, které využívají učitelé a studenti v rámci výuky a pro výzkum:

Školní reaktor VR-1

Reaktor VR-1 je lehkovodní reaktor bazénového typu s nízko obohaceným uranovým palivem, který má výkon 100 W s možností jeho krátkodobého zvýšení až na 500 W (max. 70 hod. za rok). Moderátorem neutronů je demineralizovaná voda, která slouží i jako reflektor, biologické stínění a chladivo. Odvod tepla z aktivní zóny probíhá přirozenou konvekcí. Bazénové uspořádání reaktoru umožňuje jednoduchý a rychlý přístup k aktivní zóně, snadné zakládání a vyjímání různých experimentálních vzorků a detektorů, jednoduchou a bezpečnou manipulaci s palivem apod. Reaktor VR-1 je klíčovým špičkovým experimentálním zařízením pro výuku jaderného inženýrství v ČR a také pro výzkumné a vývojové práce v jaderných oborech, zejména v oblasti studia bezpečného provozu jaderných zařízení a jeho zabezpečení, teoretické a experimentální reaktorové a neutronové fyziky, jaderné bezpečnosti, havarijní připravenosti a jaderného palivového cyklu. Reaktor slouží studentům doktorského studia jako modelové jaderné zařízení, kde lze studovat v praxi jak jadernou bezpečnost, tak i radiační ochranu, havarijní připravenost, fyzickou ochranu, nakládaní s jadernými materiály a zdroji ionizujícího záření, synergii bezpečnosti a zabezpečení jaderného zařízení, aplikaci zárukového programu v praxi apod. Reaktor provozuje Katedra jaderných reaktorů a je umístěna v budově FJFI v Troji.

Podkritický reaktor VR-2

Podkritický reaktor VR-2, tj. reaktor, který pro udržení štěpné řetězové reakce potřebuje externí zdroj neutronů, je druhý štěpný jaderný reaktor ČVUT. Reaktor VR-2 je právě ve výstavbě. Uvedení do provozu se očekává koncem roku 2022 nebo začátkem roku 2023, a jeho využívání pro studenty v průběhu roku 2023. Konstrukce lehkovodního reaktoru VR-2 s nízko obohaceným uranovým palivem bude umožňovat změny geometrie a rozteče palivových proutků v aktivní zóně, používaní různých externích zdrojů neutronů (např. D-D generátor nebo Am-Be neutronový zdroj) a také změnu hladiny a teploty moderátoru. V reaktoru bude možné efektivní koeficient násobení dosáhnout hodnoty až 0.97. Podobně jako reaktor VR-1, i reaktor VR-2 bude sloužit studentům doktorského studia jako modelové jaderné zařízení v oblasti radiační ochrany, nakládaní s jadernými materiály synergii bezpečnosti a zabezpečení jaderného zařízení, aplikaci zárukového programu v praxi apod. Reaktor bude provozovat Katedra jaderných reaktorů a je umístěna v budově FJFI v Troji.

Laboratoř fyzické bezpečnosti jaderných zařízení

Laboratoř je určena pro výuku a výzkum v oblasti fyzické ochrany jaderných zařízení. Laboratoř je vybavena různými typy detekčních a zpožďovacích prvků včetně ústředen, kamerovým systémem a několika druhy vstupních a výstupních identifikačních systémů osob včetně biometriky. Kromě hardwarových komponent systému fyzické ochrany je laboratoř vybavena i specializovaným softwarovým vybavením HYPO, které umožňuje provádět návrhy systémů fyzické ochrany hypotetického jaderného zařízení a hodnocení kvality a efektivnosti těchto návrhů. Laboratoř provozuje Katedra jaderných reaktorů a je umístěna v budově FJFI v Troji.

Laboratoř kybernetické bezpečnosti jaderných zařízení

Laboratoř je určena pro výzkumné a výukové činnosti v oblasti tzv. etického hackování, penetračního testování a počítačových forenzních věd. Virtualizovatelné prostředí umožňuje rychlou přestavbu a obnovu předchozích nastavení virtuálních počítačů, síťových prvků a jejich propojení. Laboratoř umožňuje vytvořit zranitelné systémy (virtuální i fyzické), flexibilně nastavit síťovou strukturu, instalovat firewally, nasadit malware, provést útoky či hledat digitální artefakty apod. Toto prostředí dále umožňuje využití výpočetního výkonu pro demonstraci DDoS útoku, prolomení hesla, nebo jinou úlohu z oblasti počítačové bezpečnosti. Dostatečný výpočetní výkon, kapacita RAM paměti a permanentního úložiště umožní ukládání a zpracování velkého objemu dat. Laboratoř provozuje Katedra informační bezpečnosti a je umístěna v budově FIT v Dejvicích.

Laboratoř forenzních analýz jaderných materiálů a materiálů dvojího užití

Laboratoř, která má statut radiochemické laboratoře a je klasifikována jako čistá je vybavena experimentálním zařízením pro detekci ionizujícího záření, zařízeními umožňujícími přímou identifikaci jednotlivých radionuklidů, složení matrice vzorků i speciace analytů. Laboratoř je využívána k identifikaci izotopického složení nosičů a dalších materiálů využívaných v jaderných a souvisejících separačních technologiích a bude orientována na praktickou výuku. Součástí základního vybavení laboratoře jsou mj. přenosné detektory plošné kontaminace, analytický HPLC systém pro materiály dvojího užití, stíněná komora pro manipulaci s radioaktivními vzorky, štěpnými materiály a materiály dvojího užití, přenosný HPGe detektor, nebo scintilační detektor neutronů. Laboratoř také slouží pro vývoj metod pro detekci a identifikaci radioaktivních látek a jejich vazeb k matrici vzorku ukazující na možný původ a chování analytu. Laboratoř provozuje Katedra jaderné chemie a je umístěna v budově FJFI na Starém městě.

Laboratoř detekce jaderných materiálů a zdrojů ionizujícího záření

Laboratoř je určena pro provádění výzkumných a výukových činností v oblasti detekce jaderných materiálů a zdrojů ionizujícího záření. Laboratoř je vybavená trasami pro detekci všech typů ionizujícího záření, jejich vyhodnocování a interpretaci výsledků měření. Detektory jsou umístěny v kobkách s nízkým pozadím, umožňující identifikaci stopových aktivit. V laboratoři se mj. využívají i dva neutronové generátor (jeden typu D-D a druhý typy D-T) jako přesně definovaný zdroj neutronů pro kalibraci detektorů. Laboratoř provozuje Katedra jaderných reaktorů a je umístěna v budově FJFI v Troji.

Dozimetrické a spektrometrické laboratoře

Laboratoři integrální dozimetrie je zaměřena především na chemické a termoluminiscenční detektory určené k charakterizaci polí ionizujícího záření a k radiačnímu monitorování osob. Spektroskopická rentgenová laboratoř se specializuje na nedestruktivní analýzu materiálů založenou na studiu emise a detekce charakteristického rentgenového záření, přičemž existující přístrojové vybavení je schopné identifikovat také některé jaderné materiály. Laboratoř detekce záření se soustředí na vývoj, testování a praktické využití detektorů a detekčních systémů pro různé typy ionizujícího záření. Laboratoř provozuje Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření a je umístěna v budově FJFI na Starém městě.

Komplex radiochemických a instrumentálních laboratoří

Komplex laboratoří je určený pro práci s uzavřenými i otevřenými zdroji ionizujícího záření, se skládá ze dvou radiochemických laboratoří druhé kategorie pro práci s otevřenými zdroji ionizujícího záření, několika laboratoří první kategorie a laboratoří v režimu „sledovaného pásma“. Zázemí pro laboratoře tvoří několik instrumentálních analytických laboratoří vybavených moderní přístrojovou technikou. Radiochemické laboratoře jsou vybaveny kompletním radiometrickým vybavením, včetně spektrometrů záření gama s vysokým i nízkým rozlišením, spektrometrů záření alfa, kapalinovou scintilační spektrometrií, TLC radiochromatografem, ionizačními komorami, nebo kapalinovým chromatografem s radiometrickou detekcí. Instrumentální analytické laboratoře jsou vybaveny mj. laserovým spektrometrem TRLFS, infračerveným spektrometrem, hmotnostním spektrometrem s vysokým rozlišením s ionizací APCI a ESI, LC-MS systémem, UV-VIS spektrofotometry s optickou sondou umožňující měřit kinetiku chemických reakcí in situ, plynovým chromatografem, atomovými absorpčními spektrometry, ICP-MS analyzátorem, strukturálním rentgenem. Laboratoř provozuje Katedra jaderné chemie a je umístěna v budově FJFI na Starém městě.

Laboratoř neutronové aktivační analýzy

Laboratoř je určena pro provádění výzkumných a výukových experimentů v oblasti využití neutronové aktivační analýzy. Laboratoř je vybavena dvěma vysoce přesnými gama-spektrometrickými systémy, stacionárním a přenosným, s polovodičovým HPGe detektorem a jedním stacionárním gama-spektrometrickým systémem s anorganickým scintilačním detektorem. V rámci praktických úloh využívají studenti spektrometrické systémy k měření různých druhů ozářených vzorků. Laboratoř provozuje Katedra jaderných reaktorů a je umístěna v budově FJFI v Troji.

Fotogalerie

 

Školní reaktor VR-1 Školní reaktor VR-1

Laboratoř fyzické bezpečnosti jaderných zařízení Laboratoř fyzické bezpečnosti jaderných zařízení

Laboratoř kybernetické bezpečnost jaderných zařízení Laboratoř kybernetické bezpečnost jaderných zařízení

Laboratoř kybernetické bezpečnost jaderných zařízení Laboratoř forenzních analýz jaderných materiálů a materiálů dvojího užití

Laboratoř detekce jaderných materiálů a zdrojů ionizujícího záření Laboratoř detekce jaderných materiálů a zdrojů ionizujícího záření

Dozimetrické a spektrometrické laboratoře Dozimetrické a spektrometrické laboratoře

Komplex radiochemických a instrumentálních laboratoří Komplex radiochemických a instrumentálních laboratoří